Den svenska medeltiden

Det skulle kunna gå att skriva kilometervis med text om den svenska medetiden. Men vi begränsar oss något i denna text. Under 1000-talet så införst kristendomen i Sverige och med det kom även medeltiden. Forskarna har traditionellt sätt satt gränsen för dess början till år 1050 eller 1060. Sedan hade vi medeltid fram till runt 1520-talet. Det var då det skedde en del religiösa och politiska förändringar. Gränsen sätts ibland när Gustav Vasa blev kung år 1523 eller vid reformationsriksdagen i Västerås år 1527. 

Sedan är det så att den svenska medeltiden i sig har tre olika tidsperioder. Dessa var tidigmedeltid, ca 1050-1200, högmedeltid 1200-1350 och senmedeltid 1350-1527.

Ny tro och nytt land

En sak som var avgörande för att Sverige enades var just kristnandet. Kristna missionärer hade redan under 800-talet försökt omvända östra Skandinavien till sin tro, men misslyckats. I slutet av 900-talet kom kristendomen att få fäste tack vare att de första svenska kungarna och stormännen kristnades. Sedan så var det främst de högre klasserna under 1000- och 1100-talet som var intresserade av denna nya tro. Staten och kyrkan samarbetade nära och varje ny kung som kröntes skulle välsignas av en ärkebiskop.

Genomslag hos folket

Så småningom blir det så att den nya religionen kom att få ett genomslag även hos bondebefolkningen. Under 1200-talet så var många av dessa nu även kristna. Gamla Uppsala blev år 1164 ärkebiskopsstol och en kristen kyrka byggdes på platsen. Men redan innan det så vad det något av en centralpunkt och religiöst centrum under järnålder. Här byggdes bland annat tre stora gravhögar, Uppsala högar, anlagda ungefär mellan år 475 och år 550.

Under 1200-talet kom en del städer att växa fram och år 1300 fanns ungefär tjugo städer i kungariket Sverige. Dock var det troligen så att det bara var Visby, Kalmar och Stockholm som hade fler än 1000 invånare. I städerna var det mycket utbyten av varor samt att de var administrativa centrum för staten och kyrkan.

Nyheter kommer till Sverige

I slutet av 1400-talet så kom det två nyheters om förändrade en hel del hur man spred kunskap. Dels kom de första universiteten dels kom den tryckta skriften. Det var inte lika enkelt då, som dag allt sker via internet. Idag får vi kunskap om allt från casinon på denna sajt till hur man lagar sin bil, bakar en viss kaka, eller hur grannen mår. På medeltiden förlitade man sig på andra sätt. Med påvens godkännande grundas år 1477 Skandinaviens första läroanstalt för högre utbildning, Uppsala universitet. Där undervisades i filosofi, juridik och teologi av lärare som studerat utomlands. Sedan, ett tag seare, 1483 så kom den första tryckpreseen till Sverige. Den allra första boken att tryckas var fabelsamlingen ”Dialogus creaturarum moralizatus”.

Att kunna trycka bilder och skrivtecken med hjälp av utskurna träplattor var känd i Östasien redan före år 0, men hade förfinats i Europa efter papprets introduktion under 1100-talet. Omkring år 1440 tillverkade tysken Johann Gutenberg det gjutinstrument som möjliggjorde den första maskinella boktrycket.

Dock dröjde det sedan flera hundra år innan böcker kom att finnas i varje svenskt hem.

17 Apr 2020